POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Auxi Service Center Anna Wojciechowska, ul. Obrzeżna 5E, lok. 27, Warszawa 02-691.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub w formie tradycyjnej na adres Administratora: Auxi Service Center Anna Wojciechowska, ul. Obrzeżna 5E, lok. 27, Warszawa 02-691.
 3. Należy pamiętać, że już w sytuacji kontaktu przez formularz kontaktowy czy też przez zapisanie się do newslettera przekazane zostają dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Obsługa poczty – kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, przekazują Państwo swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, które zawarte są w przesłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, żeby się skontaktować. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu Pani/Pana dane będą również przetwarzane ze względu na cel, jakim jest archiwizacja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Złożenie zamówienia, wykonanie umowy – wypełniając formularz zamówienia, podają Państwo dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, NIP, e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej przez złożenie zamówienia, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w sytuacji ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Księgowy/rachunkowy – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonywane są rozliczenia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Złożenie oraz rozpatrzenie reklamacji, odstąpienie od umowy – przesyłając pismo z reklamacją, przekazują Państwo wszelkie dane, które podane są w reklamacji. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Wykorzystywania cookies na stronie – podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W celach marketingowych, w tym wysyłanie newslettera – na podstawie wyrażonej zgody na przesłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli wymagane dane nie zostaną podane, wykonanie umowy nie będzie możliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, np. sądom lub organom administracji publicznej, organom państwowym,
 • bankom i podmiotom zapewniającym płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,
 • podwykonawcom lub zleceniobiorcom (psychologowie, psychoterapeuci, kancelarie prawne) działającym w celu wykonywania usług psychologicznych i prawnych,
 • podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie jej/jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Ma Pani/Pan też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podali Państwo swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Ta strona internetowa używa plików cookies.

 1. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta, przeglądając strony internetowe.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek służą nam do: zwiększenia wydajności działania witryny, tworzenia anonimowych statystyk, oceny ruchu użytkowników w obrębie witryny, co z kolei pomaga dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętać preferowany wygląd stron, np. ustawiony rozmiar czcionki.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Facebook, Instagram.
 5. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączy Pan/Pani możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to, że wyraził/a Pan/ Pani zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 6. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony internetowej.

USŁUGA DOSTARCZANIA NEWSLETTERA

 1. Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnić Państwu najwyższy poziom ochrony danych.
 2. Dostawcą newslettera jest Auxi Service Center z siedzibą w Warszawie .
 3. Pani/Pana dane, tj. imię oraz e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Pani/Panu newslettera na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody, a także w celu wysłania Pani/Panu informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 5. Gwarantuję Pani/Panu, że Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newslettera nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją „Wypisuję się z newslettera”, umieszczonego na końcu wiadomości.
 7. Po skorzystaniu przez Panią/Pana z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Pani/Pańskie dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony interes administratora danych.
 8. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi dostarczania newslettera.
 9. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 11. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznają, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.